ยันกำลังจั ดทำแพ็คเกจ คลังปั ดให้4000รอบให ม่

คลังแจงยิบมาตรการแจกเงิ นเยียวย า 4,000 บ าท รวม 2 เดื อน ไม่จริง!

พร้อมเผยอยู่ระหว่างการจัดทำแพ็คเกจดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสcv

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท รักษาร าชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

(สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ากระทรวงการคลัง

จะมีมาตรการเยียวย าด้วยการแจกเงิ น 4,000 บ าท ว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่ างใด

ขอประชาชนอย่ าได้หลงเชื่ อข้อมูลดังกล่าวขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลต่อในช่องทางออนไลน์

พร้อมยืนยันว่ากระทรวงการคลัง, สำนักงบประมาณ, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำมาตรการเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบ าดของไวรัสcv ระลอกให ม่ที่เหมาะสม

พร้อมติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการระบ าดอย่ างใกล้ชิด

โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ ภาครั ฐมีแหล่งเงิ นทั้งในส่วนของเงิ นงบประมาณร ายจ่ายประจำปี 2564

งบกลาง ร ายการเงิ นสำรองจ่ายเพื่ อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นและร ายการค่ าใช้จ่ายในการบรรเทา

แก้ไขปั ญหา และเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ าดไวรัสcv

จำนวนกว่า 1.39 แสนล้านบ าท และเงิ นกู้ตามพระร าชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง

กู้เงิ นเพื่ อแก้ปั ญหา เยียวย า และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของโร คติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

ในส่วนที่เหลือ จำนวน 4.7 แสนล้านบ าท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค. 63)

และงบลงทุนรั ฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2.9 แสนล้านบ าท

ที่จะดูแลและขับเคลื่ อนเศรษฐกิจไทยได้ต่อไป

ข้อมูลsanook

อ่านเพิ่มเติม