คนมีรถต้องรู้ รถยนต์ที่ต่อ พ.ร.บ.เบิกได้ถึงสามแสน

คนส่วนใ หญ่คงคิดได้แค่ว่า ใบกระดาษพ.ร.บ. ธรรมดาๆ จะสามารถทำอะไรได้นอ กจากมีหน้ าที่ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์

เพราะว่ากฎห ม า ยบังคับให้ต่อ กันทุกๆ ปี แต่

แต่ เดี๋ยวก่อนนะคะ รถยนต์ทุกคันจะต้องทำเพราะเนื่องด้วยคำว่า

ประกันภั ยรถยนต์ภาคบังคับ แล้วรู้หรือไ ม่ว่าการต่อ พ.ร.บ. นั้นเร าจะได้ประโยชน์อะไรบ้ าง

พ.ร.บ. รถยนต์เป็นสิ่งที่ผู้ครอบครองรถต่ างก็ต้องทำเป็นประจำทุกปี

ซึ่งต ามกฎห ม า ยในพระร าชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบ ภั ยจากรถปี พ.ศ.2535 นั้น

หากเมื่อเกิ ดอุ บั ติ เ ห ตุขึ้น จะมีการคุ้มครองและสามารถเบิกค่ าสินไหมทดแทน ใดๆ ได้บ้ าง ดังนี้

1 ค่ าเ สียห า ยเบื้องต้น

เมื่อเกิ ดอุบั ติเหตุทางรถยนต์แล้ว ผู้ประสบ ภั ย (ผู้ขับขี่ ผู้โดยส าร บุคคลภายนอ ก)

จะได้รับค่ารัก ษาพ ย าบ า ลที่เบิกได้ต ามจริงไม่เกิน คนละ 30,000 บ า ท หากเสี ยชีวิต

หรือทุพพลภาพ (พิ ก า ร) สามารถเบิกได้สูงสุดไม่เกิน 35,000 บ า ท แต่ถ้าหากได้รับความ เ สี ยห า ยทั้ง 2 กรณี

จะสามารถเบิกได้ไ ม่เกิน 65,000 บ า ท โดยยังไ ม่ต้องพิสูจน์หาว่าฝ่ ายใดถูกหรือผิ ด และประกันจะจ่ ายให้ภายใน 7 วันด้วย

2 ค่ าสินไหมทดแทน

จะสามารถเบิกจ่ ายได้ต่อเมื่อผู้เคลมประกัน พ.ร.บ.

ได้ข้อพิสู จน์ทางกฎห ม า ยแล้วว่าเป็นฝ่ายถูก โดยจะสามารถเบิกค่ าสินไหมต่ างๆ ได้ดังนี้

2.1 บา ดเ จ็บ สามารถเบิกค่ารั ก ษ าพ ย าบ า ล ต่อคนสูงสุดไ ม่เกิน 80,000 บ า ท

2.2 กรณีที่เสี ย ชี วิ ตหรือทุพพลภาพ (พิ การ)

สามารถเบิกค่ าสินไหมทดแทนได้สูงสุดไ ม่เกิน 300,000 บ า ทต่อคน

2.3 หากสูญเ สี ยอ วั ย ว ะในร่างกาย 2 ส่วนจะได้รับเงิ นทดแทนสูงสุด 300,000 บ า ท แต่ถ้าหากเสี ย 1

ส่วนจะได้รับเงินทดแทน 250,000 บ า ท

หากสูญเ สียนิ้วตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไป จะได้รับเงินทดแทน 200,000 บ า ท

2.4 กรณีพักรั ก ษ าตัวที่โรงพย าบ า ล (ผู้ป่วยใน) จะได้รับค่าสินไหมทดแทนวันละ 200 ไม่เกิน 20 วัน

ทั้งนี้สำหรับเอกส ารในการใช้เคลมประกันกับพ.ร.บ. แบ่งได้เป็น 3 กรณีคือ สำหรับการบ าดเจ็ บ

ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้บ าด เ จ็ บ ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของค่า รั ก ษ า พ ย าบ า ล

และใบรับรองแ พ ท ย์ หากเป็นในกรณีทุพพลภาพ (พิก าร) ต้องเพิ่มหนังสือรับรองความพิ การและ

สำเนาบันทึกประจำวันการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ว่าประสบเหตุได้รับความพิกา รจากอุบั ติเ ห ตุทางรถยนต์ หากเป็นกรณีเ สี ยชี วิ ต

จะต้องเพิ่มใช้ใบมรณภาพ สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมรดก

และสำเนาบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้ าที่ตำรวจในอุ บั ติ เ ห ตุนั้นๆ อีกด้วย

ที่มา krustory

อ่านเพิ่มเติม