กรมธนารัก ษ์ยกเว้นเก็ บค่ าเช่า ลุยซับน้ำตา5แสนร าย

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิ ดเผยว่า

กรมฯได้ยกเว้นการจัดเก็บค่ าเช่าที่ร าชพัสดุประเภทเพื่ อที่อยู่อาศัย

และเพื่ อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประจำปี 2564 อีก 1 ปี

จากเดิ มที่ได้ยกเว้นการจัดเก็บค่ าเช่าเมื่อปี 2563 เพื่ อช่วยเหลื อประชาชนจากพิษcv

ส่วนค่ าเช่าเพื่ อเชิงพาณิชย์ ต้องพิจารณาเป็นร ายกรณี ซึ่งผู้เช่าต้องส่งผลประกอบ

การให้พิจารณาว่าได้รับผลกระทบอย่ างไร เพื่ อช่วยเหลื อประชาชนในกรณีนี้ได้รวม 500,000 ร าย

การยกเว้นจัดเก็บค่ าเช่าครั้งนี้ ทำให้กรมฯขาดร ายได้ 400 ล้านบ าท

และกรมฯต้องสำรวจข้อมูลร าค าที่ดิน เพื่ อนำมาประเมินร าค าที่ดินให ม่

เนื่ องจากสถานการณ์ได้เปลี่ ยนแปลงไป บ างพื้นที่ยืนยันร าค าประเมินเดิ มเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

แต่ยังไม่สามารถขายได้ จึงต้องสำรวจข้อมูลใหม่ โดยร าค านี้อาจใช้ได้ในปี 2565

“ปีงบประมาณ 2564 กรมฯได้ตั้งเป้าว่าจะมีร ายได้ 10,000 ล้านบ าท

โดยมาจากค่ าเช่าที่ร าชพัสดุทั่วประเทศ , การขายร ายได้ที่ดินของสถานทูตในต่างประเทศ,

การขายทรั พย์สินที่ได้รับโอนมาจากการยึดทรัพย์ของสำนักงานป้องกันและปร าบปร ามการฟอกเงิน

(ปปง.) และสำนักงานป้องกันและปร าบปร ามย าเสพติด (ป.ป.ส.) ตามคำสั่งศาล เป็นต้น

ส่วนการบริหารจัดการที่ร าชการพัสดุด้วยการแจกสัญญาเช่าให้กับประชาชน

เพื่ อแก้ไขปั ญหาความเหลื่ อมล้ำและการบุกรุกที่ร าชพัสดุ ได้ทยอยแจกสัญญาเช่าไปแล้ว

และปีนี้จะแจกอีก 30,000 ร าย และปี 2565 จะครบ 120,000 ร าย ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้”

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงฯได้เตรียม

ความพร้อมเพื่ อเยียวย าเกษตรกรรองรับเมื่ อมีความชัดเจนว่ารั ฐบ าลจะเยียวย าอย่ างไร

ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมามีเกษตรกร 8 ล้านร าย ได้รับเงินเยียวย าร ายละ 15,000 บ าท

โดยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากcvตรงเดื อนละ 5,000 บ าท เป็นเวลา 3 เดื อน.

ข้อมูลthairath

อ่านเพิ่มเติม