รับเงิ นคนละครึ่ง ไม่ต้องเสี ยภ าษี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

กล่าวถึงช่วงเทศกาลที่ผ่านมา พบว่าโครงการเร าเที่ยวด้วยกัน

ที่ประชาชนจองที่พักไว้ก่อนประกาศเป็นพื้นที่สีแดง สีส้ม ไม่สามารถเลื่ อนการเข้าพัก

หรือขอคืนเงิ นมัดจำ 60% จากผู้ประกอบการได้ และบ างร ายต้องให้จ่ายอีก 40%

รั ฐ บ าลได้ขอความร่วมมือกับสมาคมที่พัก โรงแรมต่างๆ ให้คืนเงิ นมัดจำและให้เลื่ อนการเดินทางให้แล้ว

ส่วนความสับสนโครงการคนละครึ่ง ที่มีข่าวว่าผู้ที่รับเงิ นต้องถูกเก็บภ าษีนั้น นายกรั ฐมนตรีกล่าวว่า

เป็นคนละเรื่ องและไม่เกี่ ยวข้องกัน เร าช่วยเพื่ อผ่อนภาระค่ าใช้จ่ายให้ประชาชน

ไม่เกี่ ยวกับภ าษีทั้งสิ้น จะไปเก็บได้อย่ างไร เรื่ องนี้ไม่เข้าใจ

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี กล่าวว่า

ความสับสนเรื่ องโครงการเร าเที่ยวด้วยกัน ที่มีการยกเลิกหรือเลื่ อนการเข้าพักโรงแรมหรือ

ที่พักอาศัยต่างๆนั้นกระทรวงการคลังได้เจรจากับกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม

เพื่ อขอให้พิจารณาคืนเงิ นให้ประชาชนที่มีการจองไว้ก่อนหน้านี้ หรือแม้กระทั่ง

การขอเลื่ อนการเข้าพักให้สามารถดำเนินการโดยง่าย ทั้งนี้ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบธนาค ารกรุงไทย

ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการ ก็ขอให้ปรับระบบเว็บไซต์เร าเที่ยวด้วยกันให้รองรับการเข้าใช้ด้วย

ส่วนโครงการคนละครึ่ง ที่กังวลว่าต้องเสียภ าษี เนื่ องจากเป็นการได้มาซึ่งร ายได้นั้น

ได้รับการยืนยันจากกระทรวงการคลังว่า ไม่นำมาเสียภ าษีหรือมาคิดเป็นร ายได้ ขอให้ทุกคนคลายกังวล

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรั ฐบ าล เปิ ดเผยว่า ตามที่ ครม.ได้ออกมาตรการลด

ค่ าธร รมเนียมการจดทะเบี ยนโอนอสังหาริมทรั พย์และห้องชุดจากเดิม 2 %

ของร าค าประเมินทุนทรั พย์เหลือ 0.01% และลดค่ าจดทะเบี ยนจำนองอสัง

หาริมทรั พย์และห้องชุดจากเดิม 1%ของมูลค่ าที่จำนอง เหลือ 0.01% เป็น เวลา 1 ปี

ตั้งแต่ 24 มิ.ย.62 จนถึง 23 มิ.ย.63 นั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์

ได้ร ายงานว่า ช่วยลดภาระและเพิ่ มกำลังซื้อให้ผู้มีร ายได้น้อยถึงปานกลางและช่วยให้เข้าถึง

กรรมสิท ธิ์ที่อยู่อาศัย 111,635 ร าย สูงกว่าเป้า 91.35% จากที่กำหนด 58,340 ร าย

แม้จะส่งผลกระทบต่อร ายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลดลง 1,512 ล้านบ าท

แต่ช่วยลดปัญ หาความเหลื่ อมล้ำ การมีที่อยู่อาศัยของผู้มีร ายได้น้อยถึงปานกลาง

ช่วยกระตุ้นอสังหาริมทรั พย์ ทำให้ อปท.มีร ายได้จากภ าษีอื่น

เช่น ภ าษีมูลค่ าเพิ่ม ภ าษีธุรกิจเฉพาะชดเชยกับร ายได้ที่สูญเสียไป.

ข้อมูลthairath

อ่านเพิ่มเติม