ต้นทองอุไร ควรมติดบ้านไว้ เสริมโชค เสริมลาภเข้าบ้าน

ต้นทองอุไร ควรมติดบ้านไว้ เสริมโชค เสริมลาภเข้าบ้าน

ทองอุไร

เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ รูปทรงเป็นช่อเป็นรวงงดงาม และทนแดดได้ดี คนโบราณเชื่อว่า

ทองอุไรจะเสริมโชคชะต าของผู้ปลูก ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีเงินทองร่ำร ว ยมั่งคั่ง สมดั่งชื่อทองอุไร และอีกชื่อหนึ่งของทองอุไร ก็คือ ดอ กสร้อยทอง

ซึ่งก็ถือว่า เป็น มงคลนามด้วยเช่นกัน นอ กจากความเชื่อในเรื่องของเงินๆทองๆ ต ามชื่อไม้ล้มลุกนี้แล้ว

ยังเชื่อ กันว่า ทองอุไร จะเสริมวาสนาบารมี ช่วยให้ผู้ปลูกไม้นี้ ได้มีเกียรติมีลาภยศสูงส่งอีกด้วย

สำหรับคนรักต้นไม้เชื่อว่า หล า ยคนต้องรู้จัก ต้นทองอุไร ซึ่งถือว่าเป็นไม้ ม ง ค ล ชนิ ดหนึ่ง ที่ทั้งสวยงามดูแลง่าย

ปลูกง่าย แ ถ ม ด อ กยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆเบาๆ มี ด อ กสีเหลืองอร่ามสดใส ออ กด อ กให้ชมตลอ ดทั้งปี

และยังทนแดด ทนฝน เลี้ยงง่าย ต า ย ย า ก ทั้งสวยงามและมีความหมายที่ดี

ลักษณะของ ต้นทองอุไร ทั่วไปจะมีลักษณะเ ป็ นพุ่ ม ไม่สูงมาก จะสูงอยู่ประมาณ 1 เมตร ถึง 1.80 เมตร

โดยประมาณ ด อ กจะออ กเป็นช่อ สีเหลืองสด ลักษณะคล้ายร ะ ฆั ง เป็นกร ว ย ย า วประมาณ 3-5 ซม. มี 5 กลีบ

เป็นหยักเล็กน้อย โดยในบางที่จะเรียก ต้นทองอุไร ว่า พวงอุไร หรือ ด อ กสร้อยทอง

วันที่เหมาะสมในการปลูก ต้นทองอุไร คือ วันพุธ และ มีความเชื่อ กันว่า ควรให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูก

จะช่วยให้ได้รับพลังงานดีๆในครอบครัว ในส่วนของทิศที่นิยมปลูกคือ ทิศเหนือ ของตัวบ้าน จะช่วยหนุนและส่งเสริมอำนาจบารมีให้กับเจ้าของบ้านได้ อ ย่ า งดี

วิธีการปลูกต้นทองอุไร

เริ่มจากเตรียมดินที่เหมาะสม คือ ดินร่วนที่มีธาตุอาหารที่เพียงพอ ควรเลือ กพื้นที่ปลูกที่สูง

ไม่มีน้ำท่วมขัง และให้หมั่น ใ ส่ ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์อยู่เสมอเพื่อให้ด อ กงามๆออ กตลอ ดทั้งปี ส่วนการตัดแต่งนั้น

ให้ตัดเป็นทรงพุ่มจะทำให้การออ ก ด อ ก ดูเป็นแนวที่สวยงาม ส ร ร พ คุ ณทางส มุ นไ พ ร

ใช้เป็นย ารั ก ษ าโ ร คเ บ าห ว า น และโ ร คเกี่ยวกับปัญหาทางเดินอาหารได้ และประโยชน์ ใช้บูชาพระ ปลูกประดับตกเเต่งสวน

การปลูกต้นไม้ การดูแลต้นไม้ในบ้านนั้นเป็นกิจ ก ร รม ดีๆที่ทุกคนสามารถช่วยกันดูแลได้

และยังช่วยสร้างบรรย ากาศดีๆให้กับบ้านของเราได้อย่ างเป็นอย่ างดี ช่วยให้ครอบครัวมีที่พักผ่อนหย่อนใจร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม