หนักแล้ว โรงงานแปรรูปไก่ล่าสุดแรงงานติดCV 1,068 ราย เสี่ยง 4,000 ราย

สถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด -19 ภายใน จ.เพชรบูรณ์ ที่ล่าสุดพบแรงงานชาวเมียนมาร์

บริษัท โกลเด้นไลน์บริซิเนส จำกัด (ในเครือสหฟาร์ม) ที่ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด-1 9

แล้วกว่า 100 ราย โดยเจ้าหน้าที่สั่งกักตัวแรงงานราว 6,000 คน สั่งปิดโรงงาน 4 วัน

ก่อนที่จะเร่งตรวจเชิงรุกหาเพิ่มเติมทำให้พบผู้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 1,068 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงสั่งการให้พนักงานควบคุม

โ ร ค อำเภอบึงสามพัน ร่วมกับบริษัทฯดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามหลักการบริหารจัดการควบคุม โ ร ค

ในพื้นที่ควบเฉพาะแบบมีส่วนร่วม (Bubble and Seal) ดังนี้

1. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการควบคุม โ ร ค จังหวัดเพชรบูรณ์ มีคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1649/2564 ให้บริษัทฯ

หยุดกระบวนการผลิตในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ เ ชื้ อ ไว รั ส โ ค โ ร น่ า 2019 เป็นเวลา 4 วัน

ตั้งแต่วันที่ 23 26 กรกฎาคม 2564 เพื่อคัดกรองกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

และดำเนินการดำเนินการบริหารจัดการควบคุม โ ร ค ในพื้นที่ควบเฉพาะแบบมีส่วนร่วม (Bubble and Seal)

และระหว่างการดำเนินการควบคุม โ ร ค พนักงานควบคุม โ ร ค อำเภอบึงสามพัน

ได้แจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มแรงงานดังกล่าวที่อยู่ในชุมชน หมู่บ้านแยกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

2. พนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ได้เร่งสุ่มตรวจหาผู้ ติ ด เ ชื้ อ เชิงรุกเพิ่มเติม ด้วยวิธี antigen test kit

ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนแรงงานทั้งหมด 7,500 ราย โดยสุ่มตรวจไปแล้ว 2,950 ราย พบผู้ติดเชื้อ(ผลบวก)

1,068 ราย และอยู่ในระหว่างตรวจค้นหาเชิงรุกอีก 4,250 ราย จะเร่งดำเนินการตรวจค้นหาผู้ ป่ ว ย

เชิงรุกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กรกฎาคม เพื่อคัดแยกกลุ่มผู้ติด เ ชื้ อ และไม่ติด เ ชื้ อ ออกจากกัน

หลังจากนั้น จะนำผู้ป่วยที่พบเชื้อแยกเข้ากักในโรงบาลสนามที่จัดเตรียมไว้แล้ว 1,292 เตียง

และวางแผนขยายเตียงได้อีกประมาณ 2,000 เตียง หากตรวจพบผู้ ป่ ว ย ที่อาการไม่รุนแรงทางบริษัทฯ

ได้เตรียมการรักษาโดยใช้พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น

ส่วนถ้าพบผู้ ป่ ว ย ที่มีอาการรุนแรงจะให้รักษาตามขั้นตอนในโรงบาลสนามต่อไป ซึ่งเบื้องต้นกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ของบริษัทฯ

ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มไปแล้ว 3,000 ราย และได้รับวัค ซี น เ ข็ ม ที่ 1 ไปแล้ว 1,500 ราย

และบริษัทฯได้กำหนดแผนการ ฉี ด วั ค ซี น ให้แรงงานต่างด้าวและพนักงานของบริษัทให้ครอบคลุม 100%

ในวันที่ 25 กรกฎาคม

3. หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองเข้ม

งวดในพื้นที่ควบคุมบริเวณชุมชนโดยรอบบริษัทฯ 7 จุด เพื่อลดและจำกัดเคลื่อนย้ายการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดไม่ให้มีคนเข้าออกพื้นที่พื้นที่โดย

รอบ บริษัทฯ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการควบคุม โ ร ค ทั้งหมด จากทางบริษัทฯ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายต่อไป

อ่านเพิ่มเติม