เผย เช็กเลย เงินเข้าแล้ว บัตรคนจนพร้อมต่อสิทธิอีก 3เดือน

เรียกได้ว่าหมดเขตใช้แล้วสำหรับโครงการค นละครึ่ง ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ ายในการดำเนินโครงการ ค นละครึ่ง

กระทร วงการคลัง เผย จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 14.8 ล้านคน

มีผู้ใช้วงเงิ นครบ 3,500 บ าทแล้ว 7 ล้านคน อีกเกือบ 8 ล้านคน

ยังใช้เงิ นช่วยเหลือ 3,500 บ าทไ ม่หมด

ทั้งนี้โครงการ ค นละครึ่ง รั ฐบ าลใช้เงิ นกู้วงเงิ นรวม 52,500 ล้านบ าท

สามารถสร้างเม็ดเงิ นสะพัดในระบบเศร ษฐกิจไทยได้แล้วกว่า 101,000 ล้านบ าท

ด้าน บริษัท ปตท. ประกาศขย ายระยะเวลาให้ส่วนลดซื้อก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้ม

เฉพาะกลุ่มผู้มีร ายได้น้อย กลุ่มร้ านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2564

ด้วยส่วนลดคนละ 100 บ าทต่อเดือน ซึ่งที่ผ่ านมานับตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2562

ปตท.ได้ขย ายระยะเวลามาแล้ว 7 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม