ไม่ผ่านคัดกรองยื่นขอทบทวนสิทธิ์เราชนะได้ ถึงวันไหน

เปิดเหตุผล ไม่ผ่านคัดกรอง โครงการ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา

7,000 บาท ไม่เห็นด้วย ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ ถึง 8 มี.ค.64

ความคืบหน้าการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติของประชาชนทั่ว

ไปทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่เปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่

29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 จากข้อมูลล่าสุด

มีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ 10 ล้านคน โดยมีประชาชน

ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วมากกว่า 5.77 ล้านคน ทั้งนี้

หากรวมประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มประชาชน

ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ)

ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนกดยืนยันรับสิทธิ์โครงการเราชนะแล้ว

จะมีประชาชนที่ได้รับวงเงินสิทธิ์ทั้งสิ้นมากกว่า 27 ล้านคน

สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ และกลุ่มประชาชน

ที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สามารถเริ่มตรวจสอบ

การคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ซึ่งจะมีการทยอยประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติตามลำดับ

โดยประชาชนทั้ง 2 กลุ่มข้างต้นที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการ

โอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท

และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี จนครบวงเงินสิทธิ์ของโครงการ

ทั้งนี้ ประชาชนที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ”

สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์เดียวกัน

ทั้งนี้ สำหรับเหตุผลที่ทำให้ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ มีดังนี้

เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง

หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)

เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2563)

สำหรับกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้ว

แต่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนสถานะ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ”

ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการกรอกเลขประจำตัวประชาชน

เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี)

นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด สามารถลงทะเบียนใหม่ทางเว็บไซต์

www.เราชนะ.com ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือน จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ขอบคุณข้อมูล today.line.me

อ่านเพิ่มเติม