เตือนคนกลุ่มนี้ ห้ามลงทะเบียนเราชนะ

หลังจากที่ภาครัฐได้เปิดลงทะเบียนเยียวยาช่วงสถานการณที่ผ่านมา ล่าสุด กรณีเงื่อนไขการลงทะเบียน
ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของรัฐลงทะเบียนโครงการเราชนะ ผ่าน www.เราชนะ.com
ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อขอรับสิทธิ์เงินเยียวยาเดือนละ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน

 

กรณีนี้ เฟซบุ๊ก Drama-addic พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐออกมาระบุว่าตนเองได้สิทธิเราชนะ
แถมเงินเดือนมากกว่า 3 แสนบาทต่อปี และใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ต่อมามีหนังสือเวียนมาว่าหากใครรับสิทธิเราชนะ
จะมีโทษทางวินัยสูงสุด ซึ่งทางแอดมินเพจระบุว่า ใครที่เจอปัญหานี้ให้ติดต่อไปที่ 02-111-1144 แล้วแจ้งข้อมูล

เว็บไซต์ รัฐบาลไทย ระบุไว้ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ โดยข้อ 3 ระบุว่า

 

“ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

สำหรับการดำเนินโครงการเราชนะโดยกำหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนราชกา
ร รัฐวิสาหิจ และหน่วยงานของรัฐ กำชับบุคลากรในสังกัดให้ความร่วมมือกับการปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของโครงการเราชนะและหน่วยงานต้นสังกัดอาจพิจารณาดำเนินการทางวินัยกรณีที่มีการฝ่าฝืนตามความเหมาะสมต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม